Kontakt

ONE MEAL s.r.o.
Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2 – Vinohrady

IČ: 10838571

+420 573 396 223
jimelevne@onemeal.cz

 

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ONE MEAL s.r.o. se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00, IČO 10838571, DIČ CZ10838571 pro dodávky Zboží objednaného na internetových stránkách www.jimelevne.cz

 

I.

Vymezení pojmů

  Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny následující význam:

„Prodávající“ je společnost ONE MEAL s.r.o. se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00, IČO 10838571.

„Cena“ je cena Zboží, která je uvedena Prodávajícím u jednotlivých variant Zboží na internetových stránkách Prodávajícího www.jimelevne.cz.

„Kupní cena“ je konečná cena Zboží, vypočítaná Prodávajícím jako násobek objednaného Zboží a Ceny jednotlivé varianty Zboží či případné další dodatečné ceny (např. v podobě příplatku, slev či ceny za dopravu) uvedené na internetových stránkách Prodávajícího www.jimelevne.cz.

„Kupující“ je fyzická osoba nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu na dodávku Zboží prostřednictvím závazné objednávky.

„Smlouva“ je kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím na dodávku Zboží, která je tvořena objednávkou Kupujícího a těmito VOP. Tato Smlouva je uzavírána distančním způsobem, tedy prostřednictvím komunikace na dálku. Náklady Kupujícího spojené s užitím prostředků komunikace na dálku si hradí Kupující a neliší se od běžné sazby účtované poskytovatelem internetového připojení.

Spotřebitel“ je Kupující - fyzická osoba, která nejedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.

„Zboží“ jsou produkty Prodávajícího nabízené na internetových stránkách www.jimelevne.cz.

 

II.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vzniklá v souvislosti s uzavřením Smlouvy na koupi Zboží objednaného prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího www.jimelevne.cz.
 2. V aktuální nabídce Zboží na portálu www.jimelevne.cz mohou být z důvodu speciální akce či z jiného důvodu uvedeny některé podmínky nákupu odlišně od těchto VOP. Takováto odlišná ustanovení mají přednost před aplikací těchto VOP. 
 3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy. Kupující prohlašuje, že je mu známo znění těchto VOP a že je jejich obsah jasný a srozumitelný. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti neupravená VOP, se řídí ust. § 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že je Kupujícím Spotřebitel, použijí se dále příslušná zákonná ustanovení na ochranu Spotřebitele včetně zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 4. Prodávající může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti ze Smluv vzniklých po dobu účinnosti předchozích VOP. Prodávající informuje Kupujícího o změně VOP na internetové adrese www.jimelevne.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Kupující mohl kdykoliv seznámit. Má se za to, že Kupující, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním VOP souhlasí, což Kupující stvrzuje zatrhnutím políčka v průběhu samotného nákupu.

 

III.

Zboží

 

 1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží dle jeho objednávky prostřednictvím přepravní služby zvolené Kupujícím.
 2. Okamžikem dodání Zboží Kupujícímu přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
 3. Prodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních surovin a dále se zavazuje informovat Kupujícího o trvanlivosti Zboží, složení Zboží, způsobu skladování Zboží a případných dalších právními předpisy stanovených náležitostech prostřednictvím etikety umístěné na Zboží.
 4. Zboží musí být až do jeho konzumace skladováno způsobem uvedeným na etiketě. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakost Zboží, pokud po odevzdání Zboží Kupujícímu dojde k porušení skladovacích podmínek.
 5. Zboží musí být spotřebováno do dne uvedeného na etiketě Zboží.

 

IV.

Objednávka

 1. Objednávku Zboží lze provést prostřednictvím internetových stránek www.jimelevne.cz, kde si Kupující zvolí Zboží a počet požadovaných kusů. Tento krok potvrdí stisknutím tlačítka PŘIDAT DO KOŠÍKU. Prodávající je oprávněn limitovat množství kusů daného Zboží, které může Kupující objednat.

 

 1. Po ukončení výběru Zboží Kupující uvede adresu, na kterou si přeje Zboží Prodávajícím doručit, kontaktní telefonní číslo, e-mail a dále provede výběr přepravní služby. Při rekapitulaci objednávky je Kupující povinen zkontrolovat, že všechny jím zadané údaje jsou úplné a správné. Za nesprávnost a neúplnost těchto údajů nenese Prodávající žádnou odpovědnost. V případě uvedení adresy, která bude neúplná či neexistující a Prodávající tak na ni nebude schopen Zboží doručit, nevzniká Kupujícímu nárok na opětovné doručení Zboží.
 2. Podmínkou řádného dokončení objednávky Zboží je vyslovení souhlasu s těmito VOP. Objednávku dokončí a odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko OBJEDNAT A ZAPLATIT. Následně bude Kupující vyzván k zaplacení Kupní ceny. Kupní cenu je možné hradit pouze bezhotovostně, a to způsoby uvedenými na internetové stránce www.jimelevne.cz. V případě neuhrazení kupní ceny nebude Prodávajícím objednávka akceptována a bude stornována.

 

 1. Po odeslání objednávky je automaticky vygenerováno potvrzení o provedení objednávky, které je odesláno na e-mail určený Kupujícím.  Každá učiněná objednávka je závazným návrhem Kupujícího na uzavření kupní smlouvy.  Po uhrazení Kupní ceny je taktéž automaticky vygenerováno potvrzení o zaplacení Kupní ceny, které je odesláno na e-mail určený Kupujícím.

 

V.

Zrušení a změna objednávky, odstoupení

 1. Objednávka je pro Kupujícího závazná od chvíle jejího odeslání Prodávajícímu. Její zrušení či změna je možná ze strany Prodávajícího z důvodu nedostupnosti objednaného Zboží, o tomto bude Kupující Prodávajícím bezodkladně vyrozuměn prostřednictvím e-mailu či telefonicky.
 2. V případě zrušení či změny objednávky dle odstavce 1 tohoto článku bude Kupujícímu na již zaplacenou Kupní cenu Zboží vystaven dobropis a tato bude následně poukázána na bankovní účet Kupujícího.
 3. Kupující, který je Spotřebitelem, má v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dní od převzetí Zboží, a to i od jednotlivé položky Zboží. Kupující, a to ani Spotřebitel, není oprávněn odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina, pečivo). Kupující, a to ani Spotřebitel, dále nemůže odstoupit od Smlouvy, týká-li se Zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal či obal porušil a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 4. Kupující je povinen informovat o odstoupení od Smlouvy (nebo od její části) Prodávajícího formou jednostranného právního jednání, tj. např. dopisem na adresu: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00 či e-mailem na adresu: jimelevne@onemeal.cz. Kupující může použít přiložený vzorový formulář, který je připojen na konci těchto VOP, není to však jeho povinností. K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje odeslání odstoupení v uvedené lhůtě 14 dnů.
 5. Kupující je povinen Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět na adresu: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. Náklady na vrácení Zboží nese Kupující. Kupní cena bude Kupujícímu vrácena po obdržení Zboží a kontrole jeho stavu. Dodatečné náklady na dodání Zboží v důsledku zvoleného způsobu dodání (jiného, než je Prodávajícím nabízený nejlevnější způsob dodání) nebudou Kupujícímu vráceny. V případě, že bude Zboží poškozeno, není možné vrátit ani kupní cenu.

VI.

Reklamace

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží je v souladu s Kupní smlouvou a má jakost a užitné vlastnosti Prodávajícím, výrobcem nebo dodavatelem Prodávajícího popisované, nebo na základě údajů uvedených na obalu Zboží očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro Zboží takového druhu obvyklé a že je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

 

 1. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu záruku za jakost na zakoupené Zboží v následující délce: a) v případě potravin s vyznačeným datem použitelnosti nebo minimální trvanlivosti vyznačené na obalu Zboží do takto uvedeného data, b) v případě potravin bez vyznačeného data použitelnosti nebo trvanlivosti na obalu po dobu 8 dnů, c) v případě čerstvých potravin určených k přímé spotřebě po dobu 24 hodin. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nedodržením podmínek pro skladování.

 

 1. Kupující je povinen bezodkladně po převzetí Zboží zkontrolovat jeho množství a vlastnosti a v případě zjištěného nedostatku, tento neprodleně reklamovat u Prodávajícího emailem na adrese: jimelevne@onemeal.cz nebo telefonicky na tel. č.: +420 573 396 223. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím. Reklamované Zboží je Kupující povinen Prodávajícímu nafotit či zaslat zpět na náklady Prodávajícího, a to dle domluvy s Prodávajícím.

 

 1. Prodávající je povinen Kupujícímu potvrdit v písemné formě, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 1. V případě uznání reklamace části nebo celé objednávky bude Kupujícímu vystaven dobropis a Kupní cena bude poukázána na bankovní účet Kupujícího.

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, a to zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pokud je Kupující Spotřebitelem.

 

VII.

Ostatní

  

 1. Kupující a Prodávající shodně uvádějí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupující prohlašuje, že je mu znění těchto Všeobecných obchodních podmínek známo a že je jejich obsah jasný a srozumitelný.

 

 1. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z uzavřených kupních smluv je Česká obchodní inspekce. Více informací naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

 

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 9.11.2022 a mohou být jednostranně měněny Prodávajícím.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: ONE MEAL s.r.o., Na Folimance 2155/15, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 10838571

 

- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (prosíme o specifikaci zboží):

- Datum objednání zboží/číslo objednávky:

- Jméno a příjmení spotřebitele:

- Adresa spotřebitele:

- Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum: