Kontakt

ONE MEAL s.r.o.
Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2 – Vinohrady

IČ: 10838571

+420 573 396 223
jimelevne@onemeal.cz

 

Zásady zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů

Společnost ONE MEAL s.r.o. se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 10838571, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 349296 (dále jen „ONE MEAL s.r.o.“) se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě předsmluvního jednání a smlouvy uzavřené s klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace související se zpracováním osobních údajů klienta jsou také nedílnou součástí smlouvy uzavírané s klientem.

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů společnosti ONE MEAL s.r.o.

Správcem Vašich osobních údajů bude:


Název: ONE MEAL s.r.o.
IČO: 108 38 571
Adresa: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00
E-mail: jimelevne@onemeal.cz
Tel: +420 573 396 223

 

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů bude:

 •  Kupní smlouva.
 •  Poskytování osobních údajů je Vaší povinností, která vyplývá z uzavřené kupní smlouvy, bez tohoto poskytnutí nemůžete bohužel být naším klientem.
 •  Souhlas, pokud nejste nebo se nehodláte stát naším klientem, ale máte zájem s námi být v kontaktu a dostávat náš newsletter.

 

Účelem zpracování Vašich osobních údajů bude:

 • Převod vlastnického práva ze společnosti ONE MEAL s.r.o. k Vámi vybranému produktu podle kupní smlouvy, kterou spolu uzavřeme.
 • Marketingové účely.

Příjemcem Vašich osobních údajů kromě nás dále bude:

 • Orgány veřejné moci (např. správní orgány – finanční úřad)
 • Poskytovatelé údržby informačního systému
 • Náš právní zástupce, účetní a daňový poradce
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů

Doba zpracování Vašich osobních údajů bude:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy či souhlasu a po jejich skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).
 

Marketing:


Zpracování Vašich osobních údajů (e-mailových adres) pro účely přímého marketingu (při rozesílce obchodních sdělení a našeho newsletteru) je zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu dle
čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR, nepotřebujeme pro to tedy Váš zvláštní souhlas, pokud jste naším klientem. Pokud nejste naším klientem, udělíte nám Váš souhlas vyplněním kontaktního formuláře na
našich internetových stránkách. Máte právo vznést proti tomuto způsobu zpracování námitku a pokud ji vznesete, nesmějí již být osobní údaje pro tento účel zpracovány. Tuto námitku můžete vznést prostřednictvím e-mailu na
adrese: jimelevne@onemeal.cz a také za každým obchodním sdělením či na konci newsletteru najdete proklik, pomocí kterého můžete nahlásit, že si již nepřejete další zasílání.

Jako náš klient ve vztahu k Vašim osobním údajům máte tato práva:

 

 • Právo na přístup k osobním údajům, což znamená, že jako náš klient máte právo od nás získat informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte samozřejmě také právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy naši vyjádřenou povinnost zlikvidovat Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nicméně toto můžete po nás chtít pouze pokud jsou splněny určité podmínky, respektive pokud naše povinnost uchovat Vaše údaje nevyplývá ze zákona.
 • Máte také právo, abychom v určitých případech omezili zpracování Vašich osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech nebo na oprávněných zájmech třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste nám poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se uplatní pouze v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Pokud jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s Vámi, právo odvolat souhlas se neuplatní. V případě, že budete jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděných námi jako Vaším správcem, může podat stížnost přímo nám, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních
údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).